NYHEDEREkstra ordinær generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling
Monday, June 15, 2015   -  skrevet af: admin

Tilbage

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

 

Der indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling i Copenhagen Lions

MANDAG D. 29. JUNI 2015 - KL. 19.00-21.00.

Generalforsamlingen afholdes i SKK´s klublokaler i Østre skøjtehal - Sionsgade 15, 2100 København Ø.

På den ordinære generalforsamling tirsdag d. 26. maj 2015 – kunne foreningens regnskab ikke godkendes grundet manglende revisor påtegnelse.

Derudover var der brug for ændringer i vedtægterne med henblik på valg af medlemmer til bestyrelsen, samt fastsættelse af kontingenter for foreningens aktiviteter.

 

 1. Valg af dirigent

 2. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab

 3. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår

 4. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr for for sent indbetalt kontingent i den efterfølgende kontingentperiode d. 1. september samme år til d. 31. august efterfølgende år.

 5. Forslag til ændring af vedtægter.

   

Ad. 4.

Forslag til kontingent satser for CL’s ishockey afd., ud fra opdeling jf. §7. stk. 1.

§ 7.1     For ishockeyafdelingen inddeles kontingentet som følger:

 • Senior (18 år og opefter)

 • Old Boys

 • Forældre

 • U15-U17

 • U11-U13

 • U7-U9

 • Løveskole

Passive medlemmer

 

Senior (18 år og opefter) - 2700 kr. pr. år.

Damer                            - 2100 kr. pr. år.

Old Boys                         - 1800 kr. pr. år.

Forældre                         - 1500 kr. pr. år.

U15-U17                          - 2400 kr. pr. år.

U11-U13                          - 1800 kr. pr. år.

U9                                   - 1200 kr. pr. år.

U7 (Løveskole)                 -   900 kr. pr. år.

Passive                            -   300 kr. pr. år.

Søskende moderation;
- Ældste barn betaler fuld kontingent, følgende barn/børn betaler halvt kontingent.

Forslag til kontingent satser og skøjteleje for CL Skating;

Pingvin 1 – Bambi              - 250 kr. pr. md.

Pingvin 2                           - 300 kr. pr. md.

Pingvin 3                           - 350 kr. pr. md.

Øvede-aspiranter               - 350 kr. pr. md.

M+K                                 -

Ungdom                            - 200 kr. pr. md.

Voksen                              - 200 kr. pr. md.


Skøjteuddannelsen er ikke bundet op på et årligt medlemskab af Copenhagen Lions og der betales kun månedsvis.

CL skøjteuddannelse         - 100 kr. pr. md.

 

Ad. 5.

Forslag til ændring af vedtægterne;

 

§ 9, stk. 2.

”Valg til bestyrelsen er for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted”.

Dette forslås ændret til:

”Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere fem bestyrelsesmedlemmer, og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen på de ordinære generalforsamling.
Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasseren og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige år”.

 

§ 11, stk. 6.                 

”Det påhviler CL’s bestyrelse i sin budgetlægning og økonomistyring at tilstræbe, at der hvert år kan overføres min. 10 % af alle indtægter til egenkapitalen med henblik på en konsolidering af klubbens økonomi”.

Dette forslås taget ud af vedtægterne:

Begrundelse;

 • I forbindelse med revision af 2014 regnskab, blev denne § gennem en længere debat mellem formand og kasserer fra Copenhagen Lions og Revisor Gregers Holm-Nielsen fundet overflødig.
  Dette i forhold til fremtidige tekniske regnskabsføringer.
  Formand Mogens Friborg og kasserer Jørgen Jensen var enige i revisor Gregers Holm-Nielsens antagelser og motivere hermed til at denne § tages ud af CL’s vedtægter.

 

Vel mødt

Mogens Friborg
Formand Copenhagen Lions